Huisreglement West-Brabant Basketball GIANTS

Algemeen

 • Artikel 1
  Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.
 • Artikel 2
  • a. Nieuwe leden ontvangen bij hun toetreden tot de vereniging van de  secretaris een exemplaar van het huishoudelijk reglement, dan wel een verwijzing naar de website van WBB GIANTS ( https://www.wbbgiants.nl ).
  • b. De statuten en het huishoudelijke reglement liggen voor eenieder ter inzage bij de secretaris en worden gepubliceerd op de Website.
 • Artikel 3 
  De competitie-spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een rood-wit shirt en een rood-wit short. In voorkomende gevallen kunnen teams gebruik maken van reserveshirts, welke te verkrijgen zijn via de wedstrijdsecretaris. Het betreffende team is verantwoordelijk voor het in goede staat terugbrengen van de geleende reserveshirts. De kleur van reserveshirts kan afwijken van de standaard kleuren rood en wit. Zulks is uitsluitend ter beoordeling van het bestuur. Als een te leen gesteld tenue aan het eind van het seizoen kwijt is, of niet wordt ingeleverd, zal hiervoor een factuur worden verstuurd van € 55,-
 • Artikel 4
  Seizoenjaar loopt tot en met Juli. Hierna wordt WBB Giants ook wel aangeduid als “de vereniging” .  

Lidmaatschap

 • Artikel 5 
  De vereniging kent: gewone leden, buitengewone leden en ereleden.
  Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de Basketball sport daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de Nederlandse Basketball Bond (NBB) georganiseerde wedstrijden. Gewone leden dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het I.O.C. en de F.I.B.A.
  Voor de competitie spelende leden gelden de volgende Leeftijdsgrenzen:
  – U8 (onder 8 jaar) U10, U12, U14, U16, U18, U20 en U22, Dames- en Heren senioren.
  Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (1 januari voorafgaande aan het speelseizoen).
  Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze de Basketballsport bevorderen zonder bevoegd te zijn haar daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden. Tot de buitengewone leden worden eveneens gerekend de zogenaamde recreanten en niet-spelende leden.
  Ereleden zijn gewone of buitengewone leden die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging en/of de NBB of voor de beoefening of bevordering van de Basketballsport door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Onder grote verdienste wordt onder meer verstaan een 25 jarig lidmaatschap van de vereniging.
 • Artikel 6
  • a. Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier bij de secretaris hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s). Nieuw aangemelde leden betalen geen inschrijfgeld. Inschrijving kan ook geschieden per e-mail, let op: 1 pasfoto bij inschrijving digitaal aanleveren bij het secretariaat.
  • b. Zij, die zich voor een door het bestuur te publiceren datum niet door middel van het inventarisatieformulier bij de secretaris hebben afgemeld, dienen de bondskosten voor het seizoen daaropvolgend te betalen.
  • c. Leden die zich hebben laten uitschrijven kunnen zich weer inschrijven indien een periode van 6 maanden is verstreken. Indien deze leden binnen een termijn van 6 maanden weer inschrijven, dan dienen zij over de tussenliggende periode met terugwerkende kracht de normale contributie te betalen. Dit is steeds ter beoordeling van het bestuur (zulks ter voorkoming van ‘opzetjes’ in de zomerperiode).
 • Artikel 7 
  Alle gewone leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken zijn: timen, scoren, fluiten, 24 s-operator zijn en zaalwacht zijn. Bovendien dienen alle gewone leden, indien zij daartoe gerechtigd zijn, ten minste het “vereniging scheidsrechters diploma” te behalen. Het bestuur kan hier vanaf wijken en doet hiervan mededeling in de ledenvergadering.
 • Artikel 8
  Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer en bankrekeningnummer onverwijld schriftelijk aan de secretaris door te geven.
 • Artikel 9 
  Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door: overlijden en/of schriftelijke opzegging aan de Secretaris per 31 december of per 30 juni, door opzegging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen; door opzegging (royement) door het bestuur.

Contributie

 • Artikel 10
  De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt door vermelding op de Website.
 • Artikel 11
  Artikel 11 is na overleg in de ALV 2018 komen te vervallen.
 • Artikel 12
  • a. De contributie wordt éénmalig per maand per automatische incasso geïnd. Wanneer 2 weken na de vervaldag van de contributie niet of niet geheel voldaan is (incasso is dan niet mogelijk gebleken), volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de achterstallige contributie, verhoogd met de kosten verbonden aan het verzenden van de aanmaning niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt voldaan, kan een schorsing volgen, totdat het verschuldigde bedrag geheel voldaan is.
  • b. Beëindiging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk per 31 december of per 30 juni. Opzegging geschiedt via het Secretariaat.

Het bestuur

 • Artikel 13
  Het bestuur bestaat uit; Voorzitter, SecretarisPenningmeesterVoorzitter Wedstrijd-Commissie en Voorzitter Technische Commissie
 •  
  • De Voorzitter
   • leidt de bestuur- en Algemene Ledenvergadering en draagt de eindverantwoordelijkheid;
   • brengt op de Algemene Ledenvergadering een verslag uit van het afgelopen seizoen;
   • vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden;
   • onderhoudt contacten met sponsoren;
   • stimuleert de overige bestuursleden in de uitvoering van hun taak of taken;
   • coördineert de verschillende bestuurszaken;
   • stimuleert de leden waar nodig tot grotere activiteit;
   • heeft correctiebevoegdheid ten aanzien van gevormde beleidsbeslissingen die om een
    onmiddellijke oplossing vragen;
   • toetst de beslissingen aan reglementen en statuten;
   • bezint voortdurend en studeert op statuten en reglementen, zowel intern als extern.
  •  
  • De secretaris;
   • treedt als vicevoorzitter op bij afwezigheid van de voorzitter;
   • vertegenwoordigt de vereniging in geschrifte naar buiten;
   • maakt beknopte notulen en een besluitenlijst van bestuur- en Algemene
    Leden Vergadering;
   • agendeert inkomende en uitgaande brieven, stukken e.d.;
   • houdt archief van inkomende en uitgaande brieven, stukken, e.d.;
   • maakt afschriften van dringende, belangrijke binnengekomen brieven, ter doorzending
    naar de leden van het dagelijks bestuur en naar de desbetreffende commissies;
   • stelt in overleg met de voorzitter een agenda voor de bestuursvergaderingen vast, waarbij
    ieder bestuurslid gerechtigd is voorstellen in deze te doen;
   • maakt officiële ledenlijsten op;
   • maakt voor het begin van het seizoen een zalenlijst, klassen indeling en teamindeling en
    publiceert deze;
   • zorgt voor het opgeven van leden aan de NBB en geeft afschriften van opgavenlijsten en
    ledennummers aan alle bestuursleden;
   • draagt zorg voor de oude/nieuwe spelerskaarten voor competitie spelende leden;
   • houdt zorgvuldig aantekeningen bij van mutaties in het ledenbestand en geeft daaraan
    bekendheid via het cluborgaan; geeft deze mutaties afzonderlijk door aan de
    penningmeester, technische commissie en wedstrijdcommissie;
   • geeft inlichtingen over de vereniging aan derden;
   • zorgt in voorkomende gevallen voor publicatie van belangrijke bonds- en/of andere mededelingen;
   • verzorgt uitnodigingen voor bestuur- en Algemene Ledenvergaderingen;
   • draagt zorg voor het verenigingsarchief.
  •  
  • De penningmeester
   • draagt zorg voor het beheer van geldmiddelen;
   • zorgt voor tijdige inning van de contributies;
   • houdt aantekeningen bij van de ontvangsten en uitgaven in het daarvoor bestemde kasboek, onder aanwijzing van de aard der ontvangsten en uitgaven, en op welk verenigingsjaar deze betrekking hebben, rekening houdend met de subsidievoorwaarden van de gemeente;
   • ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden;
   • waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de begrotingspost, teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen;
   • houdt afzonderlijke rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomsten en uitgaven, en houdt hiervan een grootboek bij;
   • brengt eens per kwartaal, of eerder indien nodig, op de bestuursvergaderingen verslag uit van de financiële toestand van de vereniging;
   • maakt aan het einde van het boekjaar (1 sept. t/m 31 aug.) duidelijke overzichten van het gevoerde financiële beheer, en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering;
   • brengt een kort, zakelijk financieel verslag uit op de Algemene Ledenvergadering;
   • maakt aan het einde van het boekjaar, nadat controle door de kascommissie heeft plaatsgevonden, van alle stukken een pakket op, waarop vermeld staat de inhoud en het jaartal, welke daarna ter archivering aan de secretaris overhandigd wordt;
   • draagt zorg voor de inning van aan leden opgelegde boetes, zowel door de Bond, rayon, als door de vereniging zelf;
   • draagt zorg voor de huur van training-, speel- en vergader accommodaties;
   • onderhoudt contacten met sponsoren in overleg of in samenwerking met de voorzitter.
  •  
  • De voorzitter van de wedstrijdcommissie;
   • geeft tijdig het aantal te huren uren voor de competitiewedstrijden door aan de penningmeester;
   • draagt zorg voor de controle op de invulling van wedstrijdformulieren, de tijdige verzending daarvan en neemt maatregelen ter voorkoming van het opleggen van boetes, met betrekking tot onjuiste invulling en/of niet-tijdige verzending;
   • publiceert de wedstrijduitslagen en competitiestanden op het prikbord in de sporthal;
   • regelt alle mutaties met betrekking tot competitiewedstrijden;
   • regelt alle mutaties met betrekking tot timers, scorers, 24 s operators, scheidsrechters en zaalwachten bij wedstrijdwijzigingen;
   • houdt bij welke teams kampioen kunnen worden in hun competitie;
   • is contactpersoon van de NBB met betrekking tot wedstrijden.
   • draagt zorg voor een tijdige verspreiding van het wedstrijdprogramma;
   • draagt zorg voor de aanwijzing van timers, scorers en 24 s operators bij thuiswedstrijden (zie website);
   • draagt zorg voor de aanwijzing van scheidsrechters bij thuis- en uitwedstrijden (website);
  •  
  • De voorzitter van de technische commissie; 
   De Technische Commissie (TC) s verantwoordelijk voor de uitoefening van de diverse werkzaamheden, zal een en ander moeten coördineren en zal de verenigingsleden moeten te weten stimuleren tot activiteiten ten bate van begeleiding, trainerschap, coaching, timer/scorer, scheidsrechter of andere kaderfuncties in de vereniging. De werkzaamheden van de Technische Commissie zijn als volgt:
  •  
   • stelt de competitieteams en de trainingsgroepen samen na overleg met het dagelijks bestuur en de Trainers/Coaches en deelt deze samenstelling vijf weken voor aanvang van
    de competitie aan de secretaris mede;
   • houdt de samenstelling bij van de teams en de trainingsgroepen wat aantal betreft, na overleg met de secretaris en de trainers/coaches;
   • stelt de trainingstijden vast van de diverse trainingsgroepen;
   • behandelt problemen van spelers over team- of trainingsgroep en -samenstelling;
   • coördineert de opleiding en begeleiding van  scheidsrechters, timers en scorers;
   • stelt de trainingsprogramma’s samen en beheert deze;
   • zoekt trainers, coaches, bondsscheidsrechters en draagt deze voor aan het bestuur, welke deze aanstelt;
   • is belast met de zorg en het onderhoud van het materiaal, welke eigendom zijn van de vereniging;
   • zorgt voor het opstellen en bijhouden van een inventarisatielijst, vermeldende al het
    materiaal, eigendom van de vereniging;
   • doet voorstellen over de aanschaffing van nieuw, en over afvoering van oud materiaal.
  •  
  • Activiteitencommissie
   De evenementen- of activiteitencommissie is samengesteld uit een voorzitter en een aantal leden, welke tezamen een vaste werkgroep vormen. Per activiteit kan deze werkgroep zich laten bijstaan door een aantal verenigingsleden. 
   • de commissie coördineert, stimuleert en adviseert ten aanzien van alle activiteiten, die de
    goede sfeer en het onderlinge contact kunnen bevorderen;
   • organiseert onder andere: 
    • a. instructiebijeenkomsten, in overleg of in samenwerking met de technische commissie, voor leden en belangstellenden;
    • b. toernooien, wedstrijden en evenementen;
    • c. feestavonden;
    • stimuleert, coördineert en organiseert mede activiteiten welke niet direct verband houden
     met de basketballsport;
    • zal allerlei activiteiten moeten ontwikkelen om iedereen enthousiast te krijgen voor de actieve en passieve basketball-beoefening, in samenwerking of in overleg met de publiciteitscommissie.

Publiciteit

Publiciteit wordt overwegend verzorgd via de website. Het bestuur kan hiervoor een commissie instellen.

 • Artikel 14 
  de Leden van de commissies zijn, zonder toestemming van de penningmeester, niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.
 • Artikel 15
  de leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Hier worden de regels gevolgd zoals opgenomen in de Statuten.
 • Artikel 16 
  De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.
 • Artikel 17 
  Het bestuur vergadert in principe eens per twee maanden en verder zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid noodzakelijk acht. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Ledenvergaderingen

 • Artikel 18
  Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per boekjaar. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda.
 • Artikel 19
  Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten behandeld:
  • bespreking van de notulen van de Algemene Ledenvergadering daarvoor;
  • bespreking van de schriftelijke jaarverslagen van de diverse commissies en de voorzitter;
  • financieel verslag van het seizoen daarvoor en goedkeuring hiervan;
   vaststelling begroting, contributie en contributieregeling voor het nieuwe seizoen;
  • voorziening in vacatures;
  • rondvraag.
 • Artikel 20 
  Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden.
 • Artikel 21 
  Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kunnen een buitengewone Ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het secretariaat. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
 • Artikel 22 
  Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

Stemmen

 • Artikel 23 
  Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden, ereleden en leden van verdienste achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen. Slechts zij, van de handtekeningen op de ledenlijst voorkomen, nemen deel aan de stemmingen.
 • Artikel 24 
  Leden brengen 1 stem uit. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen.
 • Artikel 25 
  Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaalt of toelaat. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 3 personen aan die optreden als stembureau.
 • Artikel 26
  Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot dat onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.
 • Artikel 27
  Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de vergadering mede.
 • Artikel 28 
  Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur of door 10 leden gezamenlijk schriftelijk worden voorgesteld. Opgave van een tegenkandidaat moet met inachtneming van het hiervoor bepaalde bij het bestuur worden ingediend,  uiterlijk 5 dagen voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.

Boetes en straffen

 • Artikel 29
  Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.
 • Artikel 30
  Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (zie Artikel 7), legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is.
  a.   Het bestuur houdt zich het recht voor dat lid te schorsen dat in het tijdsbestek van twee seizoenen, gemeten vanaf het laatste taak verzuim, 4 keren of meer een taak niet heeft uitgevoerd. Een en ander voorts ter beoordeling van het bestuur. De hoogte van de diverse boetes wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij het nalaten of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.
 • Artikel 31
  Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester.
  Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Aansprakelijkheid en Verzekering

 • Artikel 32
  Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.
 • Artikel 33
  de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuur- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.
 • Artikel 34
  Ledenkunnen niet namens de vereniging verbintenissen aangaan.
 • Artikel 35 
  De vereniging is voor ontvreemding of het zoek raken van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.
 • Artikel 36
  Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:
  Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de NBB en de vereniging;
  Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;
  Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat.

Diversen

 • Artikel 37
  Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of 10 leden, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Artikel 38
  Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, voor dit voorstel is.
 • Artikel 39
  Wijzigingen binnen dit huishoudelijk reglement moeten door het bestuur binnen 4 wekenschriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het huishoudelijk reglement.
 • Artikel 40
  In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 • Artikel 41
  Eventuele vergoedingen voor timen, scoren, fluiten, 24 sec. operator en/of zaalwacht, kunnen slechts dan worden uitbetaald, indien de door de wedstrijdcommissie aangewezen persoon (of invaller) op het sheet is vermeld.
  De vergoedingen worden, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De vergoedingen worden door de penningmeester uitsluitend verrekend met de contributie van het seizoen (terugverdienregeling).

Geschillencommissie

 • Artikel 42
  Het bestuur van de vereniging stelt op voordracht van de ledenvergadering een Geschillen Commissie in het leven. Deze Commissie is belast met het onderzoek, al dan niet na een bepaald voorval, naar de feiten en omstandigheden van een geschilsituatie. Veelal betreft dit geschillen tussen leden onderling, spelers/coaches, ouders/coaches en/of trainers, spelers/spelers van andere verenigingen, spelers/bestuur en dergelijke.
  De Commissie zal worden samengesteld uit maximaal vier personen. Dit mogen ook personen van buiten de vereniging zijn. Het doel van de Commissie is om een advies uit te brengen aan het bestuur van de vereniging, nadat zij opdracht van het bestuur hebben gekregen een situatie (onafhankelijk) te onderzoeken. De Commissie doet een voorstel voor het besluit. Het bestuur volgt dit advies in de meeste gevallen op, doch het is niet bindend.
  Daarnaast is het van belang dat de Commissie de feiten en omstandigheden van de voorgedane situatie nauwkeurig beschrijft in een verslag aan het bestuur. Hierbij worden onder meer de regels van dit reglement getoetst.
  Afhankelijk van het advies kan het bestuur van de vereniging besluiten tot berisping, schorsing, royement of het opleggen van een boete tot maximaal € 150,-. Het advies en het bestuursbesluit wordt aan alle leden kenbaar gemaakt.

Opzeggen Lidmaatschap

 • Artikel 43  

Het opzeggen van het Lidmaatschap kan op twee (2) momententer jaar. Per 31 December en per 30 Juni.